Liên hệ trực tiếp:

Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Tả Van Chư

Thôn Tả Van Chư
206284630
thtavanchu@bacha.edu.vn